Från givare för svavelväte till kolfilterrening

Varför ska man mäta svavelväte i en pumpstation?

Svavelväte kan bidra till korrosion och odörproblem i pumpstationer. Men genom att mäta nivåerna av svavelväte kan man övervaka och förebygga problem som kan uppstå på grund av dess närvaro. Det är också viktigt att övervaka svavelvätehalten via en givare för svavelväte för att säkerställa en trygg och hälsosam arbetsmiljö för operatörerna i pumpstationen.

Svavelväte är en gas som kan bildas när organiskt material bryts ned under anaeroba förhållanden, såsom i avloppssystem och pumpsumpar.

Att mäta är att veta!

Först då du via en givare för svavelväte mätt upp hur mycket ppm som finns i anläggningen kan du sätta in rätt åtgärder. 

Globala målen, Agenda 2030 inkluderar arbetsmiljö där svavelväte är viktigt inom VA
Agenda 2030

Mäta svavelväte i en pumpsumpen?

Om svavelväte ackumuleras i pumpsumpen kan det orsaka en obehaglig lukt som även kan spridas vidare till andra delar av anläggningen. Dessutom kan höga halter av svavelväte orsaka hälsoproblem för människor och påverka infrastrukturen negativt genom att korrodera bland annat elektronik, rörledningar och pumpar. Därför är det viktigt att mäta halten av svavelväte i pumpsumpen och vidta åtgärder för att minska halterna om de upptäcks. Du behöver dessutom se svavelvätenivån i sump för att veta vilken lösning mot lukt och svavelväte pumpstationen behöver på frånluften från sump.

Givare svavelväte CaNaRy – Att mäta är att veta!

Grunden i våra lösningar är en givare för svavelväte, CaNaRy, som mäter i intervallet 0-300 ppm, läs om CaNaRy här. Häng ner givaren i sumpen och använd valfritt styrsystem för att få reda på hur mycket svavelväte som finns i aktuell sump. Önskas en fast installation då Ni t.ex. vill mäta på en strategisk plats om åtgärder ni gör för att minska svavelvätenivån fungerar, finns det ofta en PLC/ styrsystem i Er yttre anläggning. Upptäck följaktligen problemen – så att arbetsmiljön kan säkras och känslig utrustning skyddas.

Den unika givare svavelväte CaNaRy från Acowa
Mätstation med AQM givare svavelväte CaNaRy

Ibland önskas portabla lösningar istället för fast installation i mätområden. Jämför skillnader mellan olika stationer på samma ledning. Se resultat från dosering av kvävenitrat och andra svavelvätereducerande åtgärder på ledning. Vi erbjuder då givare för svavelväte tillsammans med batterimatade dataloggern GEKKO, läs om GEKKO här, samt AQM Guardian C.  AQM har många givare och mäter utöver svavelväte även temperatur, relativ luftfuktighet, partikelstorlek, antal partiklar, koldioxid samt total mängd flyktiga organiska föreningar.

Bilden visar batteridriven datalogger GEKKO för givare svavelväte
Visualisering

Använd givare för svavelväte – Visualisering och rapportering

Vi har olika lösningar för uppföljning. AQM Guardian C använder Promore: Från mätstationerna skickas data till  mjukvaran, ProMore. Det gör att du kan följa utvecklingen i pumpstationerna i realtid, men också se trender och jämföra mot föregående perioder. På så sätt säkerställs arbetsmiljön och eventuella problem upptäcks snabbare, så rätt åtgärd kan sättas in i rätt tid. Studera flera mätvärden samtidigt. Här visas följande värden: temperatur, luftfuktighet och svavelväte. Få en helhet av klimatet i luften – Ett bra klimat beror nämligen på statusen i luften av flera värden.

Dataloggern GEKKO använder mjukvaran AcowaDash, läs mer om Dash här, som finns i flera nivåer och kan erbjudas antingen som en helt molnbaserad lösning eller som en lokal installation på användarens egen serverplattform. AcowaDash möjliggör dessutom enkel rapportering  eftersom all data enkelt kan extraheras som CSV-filer. AcowaDash är baserat på öppen källkodsteknik och integreras av den orsaken enkelt med andra system. 

Åtgärdsförslag

Efter mätning och utvärdering av svavelväte i anläggningen så bör en åtgärd utföras. Genom samarbete med Woods så erbjuder vi 3 olika varianter på kolfilterrening som hanterar problem med svavelväte upp till 50 ppm. Kolfilterreningen från Woods passar VA-marknaden bra då den är utvecklad för tuffa miljöer och produceras i syrafast rostfritt stål. Genom en unik kolpatronslösning renas luften från sumpen på svavelväte och andra partiklar mycket effektivt. När kolet/ filtren är mättade så byter du patronerna och skickar in för utbyte, m.a.o är det ett miljövänligt kretslopp.  För att öka tiden innan kolet blir mättat finns det elektrostatisk förfilterrening som hanterar partiklar. 

Modeller finns för <10 ppm,  <20 ppm eller <50 ppm. 

Gränsvärde

Gränsvärde svavelväte

Arbetsmiljöverkets nivågränsvärden och information kring svavelvätets skadliga påverkan på människans hälsa.

Har stationen problem med höga värden eller lukt – tillsätt lösningsåtgärder.

Viktigt att värdena håller sig under arbetsmiljöverkets nivågränsvärden på 5 respektive 10 ppm.

 

Bildkälla: arbetsmiljöverket